خوراک افزودنی دام و طیور

 خصــوصيــات پری بیوتیک (میتو) MHF‐Y

MHF‐Y تركيبي از گلوكز و دكستران ميباشد كه در ژاپـن از آن بـه عنـوان غـذاي حيـواني مخلوط با عصاره شكر ياد شده است.

ميتــو ضـامن سـلامتي

MHF‐Y كه در ژاپن از آن بعنوان فـرآورده غـذايي حيـواني مخلـوط بـا عصـاره شـكر يـاد ميشود حاوي 1 تا 4 درصد دكستران درپودر گرانولي ميباشد. دكستران يكي از تركيبات گلوكز است كه از تخمير شكر حاصل ميشود. اين پلـي سـاكاروز از اتصال گليكوسيدي 1 و 6 آلفا بدست مي آيد در حاليكه نشاسته و سلولز از اتصـال 1و 4 آلفا يا 1 و 4 بتا حاصـل ميشـود. از آنجائيكـه ارتبـاط 1 و 6 مقـاومترين بخـش نسـبت بـه ئيدروليز اسيدي مي باشد لذا هضم دكستران تحت حالت اسيديته معده حيوانـات توسـط ترشحات معدي آنها مشكل ميباشد. اين پليمر در سير معده به روده تحت تأثير آنزيمهاي ويژه اي كه در مخاط روده ها موجود  مي باشند، به مولكولهاي دكستران كوچكتري تجزيه مي گردد كه از آنهـا بـه عنـوان LMD يا Isomalto Oligosaccharide يـاد ميشـود. ماحصـل LMD بعنـوان منبـع تغذيـه باكتريهاي روده اي بكار برده شده و نيز رشد اسيد لاكتيك سودمند مانند Bifidus Lactobasillus را تسريع ميكند. باكتريهاي Bifidus تكثير شده اسيدلاكتيك توليدكرده، PH روده ها راكاهش ميدهند و نيز مانع رشد باكتريهاي Salmonela يا E .Coli مي شوند. بعبارت ديگر اليگو ساكاريد هاي معمـولي ماننـد فروكتـو اليگـو سـاكاريد آمـاده هضـم بوسيله ترشحات موجود در معده ميباشند.

نتايج آزمايشات تجربي در اين زمينه نشان ميدهد كه MHF‐Y در جلـوگيري از اسـهالهاي ناشي از باكتريها و نيز تسريع در رشد و افزايش مقاومت باكتريها در برابر گرما، استرسـها باروري و ديگر فشارها موثر مي باشد. 

MHF‐Y حداقل حاوي ۸۵% گلوكز بعنوان جزء اصلي حامل و مقدار كمي فروكتوز بوده و علاوه بر آن داراي ماده مؤثر دكستران نيز مي باشد. ارزش انرژي در تغذيه در هر صد گرم MHF-Y سی صد و هفده كيلو كـالري مـي باشـد كـه بـر اسـاس محاسبه ارزش انرژي زايي گلوكز، فروكتوز و ديگر اجزاء آن بدست آمده است. MHF‐Y تها از باكتريها و گياهان بدست آمـده و هـيچ جـزء حيـواني در آن موجـود نمـي باشد. MHF‐Y محصول كارخانجات، تحت نظارت كامل براي جلوگيري از آلودگي بوسيله آلاينده هاي خار جي و باكتريها بوده و كاملا مطمئن مي باشد.

تـأثيـر بـر روي حيوانـات اهلـي گـونـاگـون

1. مرغها: جدي ترين خطرات براي مرغها، جوجه ها و مرغهاي تخم گذار سالمونلاي عفوني، اسهالهاي باسيلي و بيماريهاي ويروسي مي باشد. MHF‐Y در جلوگيري از علائم و بيماريهاي فوق بسيار مؤثر مي باشد.

2. گاوها: براي گوساله ها حدودأ پنج ماه پس از اينكه از شـير گرفتـه مـي شـوند، اسـهال باسـيلي، مدفوع رقيق و ترشحات بيني مهمترين خطرات مي باشند كه در اين موارد نيـز MHF‐Y در از بين بردن نشانه ها و امـراض فـوق نقـش اساسـي دارد. از سـوي ديگـر در موارديكـه گوساله ها براي افزايش وزن پروار ميشوند (حدود 250 كيلـوگرم بـه بـالا) بـالا بـردن وزن بسيار مهم و اساسي است.

MHF‐Y با افزايش اشتهاي گوساله ها باعث افـزايش وزن آنهـا و در نتيجـه رسـيدن بـه هدف مطلوب مي شود

طـريقــه مصــرف

معمولا بايد MHF‐Y را با غذاي روزانه حيوان به نحوي مخلوط نمود تاحجـم MHF‐Y در آن به حدود  ۰.۱% برسد. بخصوص در مورد گوساله ها لازم است MHF‐Y را در غذاي جايگزين شير تا جائي مخلـوط نمود تا حجم MHF‐Y به ۰.۱۵% برسد. در مورد مرغها به منظور جلوگيري از عفونتهاي سالمونلا و مقاومـت در برابـر فشـار گرمـا بايد MHF‐Y را با حجم حدود ۰.۱% با غذاي روزانه آنها مخلوط كرد. در مورد گاوها به منظور افزايش مقاومت در برابر فشار گرما، جابجـايي، حـاملگي و وضـع حمل بايد MHF‐Y را با درصد نهايي ۰.۱۵% با غذاي معمول آنها مخلوط نمود. براي ذخيره سازي بايد MHF‐Y را در جاي خشك و خنك نگهداري نمود و پس از بـاز كـردن پاكت حاوي MHF‐Y درب آنرا محكم بست.

تعـريف فــرآورده غـذايـي سـالم ميتــو

MHF‐Y فرآورده غذايي حيواني است كه اصولأ ازتركيب دكستران وگلوكزبدسـت مـي آيد. ما ثابت كرديم كه MHF‐Y در بهبود وضعيت جدار روده هـا و افـزايش وزن در حيوانـات مختلف مؤثر ميباشد. گلوكز يك منبع غذايي براي حيوانات بوده و بوسيله طعـم شـيرين خود باعث افزايش اشتهاي آنها ميشود از سوي ديگر دكستران كه نتيجه پيوند كووالانسی گلوكز – پلي مري 1 و 6 ميباشد رشد باكتريهاي روده اي بخصوص اسـيد لاكتيـك هـا ماننـد لاكتوباسيلوسها و استرپتوكوكهاي حيواني را افزايش ميدهد. آزمايشات انجام شده نشان ميدهد بيشتر اليگو ساكاريدها بوسـيله ترشـحات معـدي در معده حيوانات هضم شده و در نتيجه اكثر آنها نمي توانند به روده ها برسند. با اينحال دكستران در مقابل هضم معدي حيوانات مقاوم بوده و قابليت رسيدن به روده ها را داراست. علاوه بر آن دكستران بوسيله دكسترانانز منتقل شـده از سـلولهاي روده بـه گلوكز يا مولكولهاي كوچكتر دكستران تبديل مي شود. و در انتها گلوكز به اسيد هاي آلي مانند اسيد لاكتيك (توسـط باكتريهـاي اسـيد لاكتيـك) تخمير ميشود. اين اسيدهامانع رشد E.Coliوسالمونلاها ميباشند. همانطوريكه در بالا اشاره شد اين خصوصيات MHF‐Y باعث بهبـود وضـعيت جـداره روده ها و افزايش اشتها و نيز جلوگيري از اسهال ناشي از باكتريها و افـزايش رشـد حيوانـات و همچنين ازدياد مقاومت در برابر فشار هواي گرم و حاملگي مي شود.

 

  

  آدرس: تهران، خیابان فلسطین، پایینتر از میدان فلسطین، شماره 351، طبقه همکف

   تلفن: 66463676-021، 66412418-021، 66412507-021

   فکس: 66466536-021    ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

 

طراحی وب سایت توسط : کمک وب | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آسیا پانیذ می باشد ، کپی رایت ۲۰۱۲